Четвъртък, Юли 25, 2024
   
Текст

Библиотека

ИСТОРИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА

Училище “ Христо Ботев “ започва своето съществуване през 1826 година. Няма точна дата за създаването на библиотечния фонд, но се предполага, че това е станало в края на ХІХ и началото на ХХ век.Доказателство за това е протокола от заседанието на учителския съвет, носещ дата 23.02.1920 година. От тук става видно, че учителите избират книги и списания за ученическата и учителска библиотеки.

МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Библиотеката е разположена в самата сграда на училището, на трети етаж, в стая която се е използвала за учебни занятия, върху площ от 60 квадратни метра. Фонда е качен на 6 двустранни стелажи, има шкафове, бюро, 4 малки масички, 15 столчета.

УСЛУГИ

Представяме ви една библиотека с богати традиции и осъвременен фонд, наброяващ 9500 библиотечни единици. Тук се предлагат следните услуги: заемане на книги: детска и художествена литература, книги на английски език: детски и за юноши – 31 заглавия /130 броя/, учебно-помощна литература, съпровождаща учебния процес, нагледни материали, учебници за читалня и за дома; методики и помощна литература за учителите; дава библиотечно-библиографски знания, екскурзия в библиотеката и т.н. за учениците; тук се провеждат часове по литература – свързани с определена тема, някой часове по свободно избираема подготовка; провеждат се срещи с местни творци; съхранява материали, свързани с историята на училището.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Библиотекарят поддържа тясна връзка с читалище „ Хаджи Димитър “ и библиотеката към него – провеждат се съвместни срещи с писатели, издали книжки за деца. Насочва децата – творци към литературни кръжоци в града.

ПРОЕКТИ

В продължение на две последователни учебни години: 2006/2007 и 2007/2008 екип от учители / Иванка Христова - пом. директор, Елка Радева – преподавател по изобразително изкуство, Надежда Болградова – преподавател по английски език и Диана Ранева – начален учител/, ученици и библиотекаря осъществиха проект на тема „Училищната библиотека – център на училищния живот и документацията “ по Програма „ Учене през целия живот “, секторна програма Коменски. Партньори бяха: Училище „ Данте Алигиери “, град Сейнт Аугустин – Италия; училище „ Земята на Аберс “ – град Ланимис, Франция; училище „ Самуил Вулкин” – град Бейуш, Румъния. За учениците от ОУ „ Христо Ботев” библиотеката се превърна в своеобразен център на училищния живот.

През 2007 получихме финансова подкрепа от Министерството на културата по Програма „ Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност “. В резултат библиотечния фонд се обогати с 511 броя нови книги , 450 от които за деца.

През 2008 година продължихме да работим по същата програма. Закупихме още 430 нови заглавия, в библиотечни единици - 1030 тома, като:

1. За начален курс – детска художествена литература, съобразена с произведенията, които се изучават, с нуждите от заглавия, много енциклопедии , приказки, детски книги за извънкласно четене, тестове по различните предмети; сборници по математика, методически помагала за преподавателите.

2. За среден курс – литературни разработки, есета, митове и легенди, басни, сборници по математика, тестове по предмети.

3. Българска художествена литература.

КНИГИ ЗА ВАКАНЦИЯТА

Препоръчителните списъци за децата от втори до осми клас ще бъдат изнесени в края на учебната година.

Login Form