Четвъртък, Юли 25, 2024
   
Текст

Архив

Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"

komenski_logos

Описание на проекта

Summary
Резюме

Призмата е прозрачно стъкло, което пречупва бялата светлина в различни цветове. Ние всички като човешки същества сме отражение на тази бяла светлина от времето на Адам и Ева. Ние искаме да подчертаем тази бяла светлина. Съществуват цивилизация и различни култури. Богатството от култури формира цивилизацията, човечеството и хуманността.

Днес има много конфликти и проблеми в някои части на света, напр. Близкият Изток, Балканите и др. От друга страна, ние знаем, че в миналото хората от различни региони, култури и езици са живеели мирно. Ние смятаме, че днес хората, които не познават достатъчно добре културата на другите, не могат да разберат понятия като толерантност, уважение и хуманност. Това създава хаос.

Нашият проект има за цел да намери решения на тези конфликти между хората.Как хората от миналото са били толерантни?Дали ние днес сме толерантни?Какви предразсъдъци имаме?Ние искаме да открием добри примери за места,където хората от различни култури и религии живеят мирно заедно.

Ние всички формираме света и би трябвало да живеем по този начин.Вярваме, че хората от различни култури и религии искат да живеят мирно заедно.С този проект нашите ученици ще осъзнаят различията между културите и как тези различия принадлежат на човечеството. Те ще разберат, че различията не пораждат разделение. Ще разберат, че хората имат много общи неща. А междувременно учениците ще имат шанса да говорят чужд език. Ние ще имаме своя добър принос към хуманността.

Прочетете още: Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"

 

F.I.L.EURO – гъвкави методи за учене и преподаване

F.I.L.EUROгъвкави методи за учене и преподаване” – проект за училищно развитие по програма „Коменски-1” – 2004 година

През 2004 година ОУ ”Христо Ботев” участва в партньорство с европейски училища от Италия, Испания, Германия и Франция в разработване на този проект, чиято цел бе обмяната на опит между страните в търсене на гъвкави и иновативни методи за учене и преподаване и използването на информационните технологии в образователния процес. В хода на работа всеки от партньорите сподели своя опит, представи образователната система на страната си, сподели добрите практики и начините за управление на учебния процес и училището като институция. Целта на дейностите по проекта бе да се проучат и експериментират външни и вътрешни ресурси за образователните системи и превръщането им в инструмент за придобиване на по-качествени знания. Чрез обмен на опит и информация бяха разработени, изпробвани и утвърдени конкретни управленчески стратегии за стиковане на всички човешки и материални ресурси (включително и IT технологиите) и педагогически методи.

Прочетете още: F.I.L.EURO – гъвкави методи за учене и преподаване

   

Училищната библиотека - център на училищния живот и документация

„Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” – проект по програма «Учене през целия живот», сектор "Коменски"

През 2007-2008 година ученици и учители от ОУ «Христо Ботев» Сливен работиха по проект на тема „Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” в сътрудничество с училища от Румъния, Италия и Франция. Целта бе да се претвори идеята за създаване на система за архивиране на богатата училищна дейност и да се обмени опит и знания свързани с културната идентичност, традиции и национална литература на партньорите, да се направи преход от класическата идея за библиотеката, като място за консултации на ученици и заемане на книги, към една по-широка реализация на тази идея, а именно, превръщането на библиотеката в място за съхраняване на училищната документация и памет на училищния живот.

Друга цел на проекта бе осъзнаване ролята на училищната библиотека като място за подготовка и изследователска дейност на ученици и учители. Важно бе да се направят стъпки за мотивиране на учениците за четене и развиване на интереса към родната и чуждата литература. Проектът даде възможност за запознаване на преподавателите от училището с утвърдени чужди образователни практики и проучване на идеи за прилагането им в наши условия. Проектът бе и възможност за развиване на умения за работа в екип.

Прочетете още: Училищната библиотека - център на училищния живот и документация

   

Ден на безопасен Интернет

Проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет"

През 2006 – 2007 училище „Христо Ботев” разработи в партньорство с училища от Полша, Гърция,и Испания проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет". Проектът за нашето училище бе реализиран от г-жа Елка Радева и екип от ученици от 7 клас.

 

Целта на този проект бе да се създаде партньорство между училища в различни страни за създаване на комплект от материали насочени към информираност на младите хора за безопасността при използване на Интернет (например, плакати, брошури, видеоклип, мултимедийни презентации, семинари или игра), като се фокусират върху това колко мощни могат да бъдат дигиталните изображения.

Прочетете още: Ден на безопасен Интернет

   

Login Form