Неделя, Декември 16, 2018
   
Текст

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” - СЛИВЕН
2010/ 2011 година
( извадки)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Училищното образование осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество.
Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.
Чл. 7. Обучението и възпитанието на учениците от училището се провежда на книжовен български език.
Чл. 9. ОУ “Христо Ботев” е общинско училище, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. В училището могат да се обучават и ученици от други общини.Чл. 13. (1) Образованието в училище “Христо Ботев” според степента е основно.
(2) Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел I
Форми на обучение

Чл. 26. (1) Формата на обучение в ОУ “Христо Ботев” е дневна.
(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

Раздел II
Организационни форми

 

Чл. 32. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.
(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване изискванията на ал. 1.
(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

Раздел III
Учебно време

Чл. 35. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
(2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
Чл. 36. (1) Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.
(2) В случай че денят по ал. 1 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.
(3) Учебните занятия са с продължителност както следва:
І клас – 31 учебни седмици
ІІ – ІV клас – 32 учебни седмици
V – VІІІ клас – 34 учебни седмици
(4) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
(5) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Глава трета
УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел I
Учители и възпитатели

Чл. 73 (1) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
(2) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.
Чл. 77. Учителят има следните права:
1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
Чл. 78. (1) Учителят има следните задължения:
1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

Раздел II
Ученици

Чл. 84. (1) Ученикът има следните права:
1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
Чл. 85. (1) Ученикът има следните задължения:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;
3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави, а именно:

 • Без фрапантни прически, боядисани коси и кичури;
 • Без грим и маникюр и бижута;
 • Без дрехи които показват разголени части по тялото;
 • Без шапки и качулки в учебните часове;

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището;
5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час;
8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
9. да не влиза в пререкания със съучениците си и с обслужващия персонал;
10. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
11. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
12. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
13. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
14. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
(2) Ученикът има и допълнителни задължения, а именно:

 • Да спазва вечерния час – 22,00 часа за зимно часово време; 23,00 часа за лятно часово време;
 • Да се явява в училище 10 минути преди началото на учебните занятия;
 • Да отговаря на поздрава на учителя, станал прав, пази нужната дисциплина в учебните часове;
 • При отсъствие на преподавател изчаква до получаване на информация и разрешение да напусне кабинета;
 • Да не влиза в други стаи и работилници по врече на учебния час.
 • Да не яде семки, плодове, закуски, пие напитки по коридорите, класните стаи и в спортния комплекс;
 • Да не се навежда и вика през прозорците на училището, както и да се качва по стойките на игрището, дървета и други подобни в района на училището.
 • Да не играе в близост до строителни обекти и други места /изкопи, шахти, отвори и други подобни, които са потенциална опасност за тяхното здраве и живот.
 • По време на междучасия и в свободното време да не играят извън училищния двор и пред входа.
 • Да се движи се спокойно и прилично по коридорите, стълбищата и в класните стаи;
 • При отсъствие по болест представя в тридневен срок медицинска бележка, заверена от медицинското лице в училище;
 • След часовете по физкултура и труд и техника, учениците изчакват звънеца и тогава се от правят към класните стаи за следващия час;
 • В часовете по физическо възпитание се явяват в спортно облекло и обувки;
 • В часовете по труд и техника да се явяват в установеното облекло;
 • При нанасяне щети на училищно имущество, виновните ученици го възстановяват в най-кратък срок;

 

Пълна версия на правилника на училище "Хр. Ботев" в PDF формат
Изтегли PDF

Login Form