Четвъртък, Септември 19, 2019
   
Текст

"Еразъм+" III

Информация за проекта

център за развитие на чов.ресурси                    еразъм

герб Второ                      карта на Европа

 

През новата 2018-2019 учебна година ОУ“Христо Ботев“- Сливен отново спечели проект финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ЦРЧР КД2 училищни партньорства и обмен на добри практики за срок 24 месеца. Горди сме, че работата ни по проекта ще даде възможност на ученици и колеги да осъществят мобилности в Европа и да посетят училища в Румъния, Гърция, Турция, Италия, да се запознаят с културата и традициите на нашите партньори, както и да представят с достойнство България и нашето училище. Темата на проекта е : „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION

Договор 2018-1-RO01-КА229-049097_3

От екипа на проекта : Зорница Славова,

Мариана Карабашева

Мина Велкова  

ИНФОРМАЦИЯ

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

Философията на темата е свързана със запознаване, развитие и обмен на различни култури, образователни институции, добри практики между румънски, италиански, български, гръцки и турски партньори, както и малцинствени групи. Нашата цел е да опознаем и изучаваме традициите, обичаите и начина на живот на нашите партньори. В резултат на това се надяваме да разберем аспектите, които ни свързват или разграничават. Познавайки културните идентичности, ние създаваме основа за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество. Нека да подчертаем, че някои от училищата в това партньорство се тестват всеки ден по въпросите на културното многообразие, опитвайки се да интегрират малцинствата. В партньорските организации има училища, изправени пред различни социални предизвикателства: ученици, живеещи в домове за сираци, ученици с работещи родители в чужбина, ученици с увреждания, ученици, отделени от родители или дори ученици от много бедни семейства. Училището се превръща в мултикултурна общност, в която хората от съвсем млада възраст, са призовани да придобиват знания и умения за справяне със ситуации. Надяваме се да разберем всички тези ученици, като същевременно обогатяваме културното им наследство, хармонично съжителство и взаимно обучение. Искаме да открием какво ги прави уникални и толкова сходни в същото време, за да ги насърчим да използват творчеството си, да стимулират самоувереността си и ентусиазма.

Връзката между учениците или между учениците и учителите се е променила значително във времето в резултат на социалните промени през последните десетилетия. Проектът има за цел обединяването на ученици и учители, формиране на атмосфера на откритост, уважение, толерантност и признателност на различните култури, за да създадем силна, сплотена общност, в която всички членовете ще се почувстват оценени от другите.

Проектът има за цел постигането на следните цели:

- да се подобри културната осведоменост и приемането на социалното, националното и културното многообразие

- да подобри комуникацията и сътрудничеството между ученици, учители, родители

- да се подобрят уменията, които могат да се прехвърлят - възможности и манипулации на данни, ИКТ, както и да се развива критичномислене

-да подобри езиковите умения (на английски )

- да повиши самочувствието и творчеството на учениците

- повишаване на уважението към професията на учителя

- да се даде възможност за обмен на опит и добри практики сред учителите, участващи в подобниучебни предизвикателства

Целите са в съответствие с приоритет в областта на училищното образование, тъй като те произтичат от това как да се справят с проблемите, пред които са изправени образователните звена, за преодоляване на недостатъците и успеха от всички ученици.

От екипа на проекта :    Зорница Славова,

Мариана Карабашева

Мина Велкова

 

Login Form